Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

03 Aug 2020

Time

09:00 - 15:00

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

1 (ฝ่ายอาคารชั้น 4) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 677 7177 ต่อ 204

สถานที่เจาะ : ชั้น 4