Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

04 Dec 2019

Time

09:00 - 15:00

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

ถนนเทศปทุม – ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 581 5550

สถานที่เจาะ :สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี