วันที่

02 กันยายน - 03 กันยายน

เวลา

11:00 - 15:00

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะแพทยศาสตร์ ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2329 8000 ต่อ 3633

สถานที่เจาะ : ใต้ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์