วันที่

09 Jun

เวลา

09:00 - 15:00

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุเงทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2276 8080

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์