Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

11 Jun 2020

Time

09:00 - 15:00

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุเงทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2276 8080

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์