Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

07 Jan 2020

Time

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2118 0150 ต่อ 8547

สถานที่เจาะ : ห้องบรรยาย ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก (ตรงข้าม ศร.1)