วันที่

25 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1305

สถานที่เจาะ : อาคาร 1 ชั้น 4