Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 Jul 2020

Time

09:00 - 15:00

บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี

129 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ :  02 728 8569

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมคนสมบูรณ์