วันที่

05 Jun

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส

256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารบุญเติม