วันที่

18 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 544 1270

สถานที่เจาะ : ฝั่งต้นโพธิ์ หน้า Starbuck