Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

08 May 2020

Time

09:00 - 15:00

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา กม.21

57 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 312 8222 ต่อ 409

สถานที่เจาะ : หน้าตึกสำนักงาน