Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

16 Nov 2019

Time

17:00 - 21:00

งานกาชาด

สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ลุมพินีสถาน สวนลุมพินี (ฝั่งประตู 3 ตรงข้ามอื้อจื่อเหลียง)