Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 Jul 2020

Time

09:00 - 15:00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2590 5239

สถานที่เจาะ : ตึก LED ชั้น 6 ห้องเอนกประสงค์