Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 Jan 2020

Time

09:00 - 15:00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 229 9337

สถานที่เจาะ : ห้องนิทรรศการอาคาร B