วันที่

24 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

การยาสูบแห่งประเทศไทย

184 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 229 1007

สถานที่เจาะ : หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์