Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 Jul 2020

Time

09:00 - 15:00

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 229 9337

สถานที่เจาะ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 อาคาร B และ ห้องรับรองอาคารโอบี ริมน้ำ