Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

07 Jun 2020

Time

09:00 - 12:00

กลุ่มส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตวัดมะขาม

12 ม.3 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 598 0330

สถานที่เจาะ : ศาลาการเปรียญวัดมะขาม