Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

05 Jun 2020

Time

09:00 - 15:00

กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 232 1157

สถานที่เจาะ :ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5