Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

12 May 2020

Time

09:00 - 15:00

กระทรวงพาณิชย์

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 507 6305

สถานที่เจาะ : อาคาร สป.ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4