Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

03 Jan 2020

Time

09:00 - 15:00

กระทรวงการคลัง

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2126 5800  Ext. 2207

สถานที่เจาะ : ประตูที่ 3