Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

10 Jun 2020

Time

09:00 - 15:00

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 590 6025

สถานที่เจาะ :ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์