เกร็ดความรู้ 03

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bonorum et Malorum” by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.

 

เกร็ดความรู้ 02

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bonorum et Malorum” by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.

 

ไขมันในเลือดสูง สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่มีคอเสตอเรลและไตรกลีเซอร์ไรด์สูง

🔴ควบคุมน้ำหนัก ลดปริมาณอาหารพวกแป้ง และน้ำตาล

🔴หลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูง

🔴ออกกำลังกายเป็นประจำ

หรือมีการรับประทานยาลดไขมัน และควบคุมอาหารจนระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถบริจาคโลหิตได้

Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

1 ล้านคนบริจาคโลหิตเพียงปีละ 1 ครั้ง 6 หมื่นคนที่บริจาคโลหิต 4 ครั้งต่อปี โลหิตไม่เพียงแต่ช่วยชีวิต ขอแค่บริจาคเพิ่ม จาก1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อปี Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

Plus 1 ทำไมต้องบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 ครั้ง

จากสถิติความถี่การบริจาคโลหิตทั่วประเทศ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปี 2561 พบว่า มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1 ล้านคน เพียงแค่ทุกคนช่วยกันบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อปี จะทำให้มีโลหิตเพิ้มขึ้น เพราะโลหิต 1 ถุง สามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต ได้ถึง 3 ชนิด ได้แก่

-เม็ดเลือดแดงเข้มข้น

-เกล็ดเลือดเข้มข้น

-พลาสมา

ก็จะทำให้มีโลหิตนำมารักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

เป็นพาหะธาลัสซีเมีย บริจาคโลหิตไดหรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่พาหะธาลัสซีเมีย ไม่เป็นข้อห้ามในการบริจาคโลหิต ถ้าตรวจความเข้มข้นโลหิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถบริจาคโลหิตได้
🔴ผู้หญิง ต้องมีค่าความเข้มข้นโลหิต ระหว่าง 12.5 – 16.5 กรัม ต่อเดซิลิตร
🔴ผู้ชาย ต้องมีค่าความเข้มข้นโลหิต ระหว่าง 13.0 – 18.5 กรัม ต่อเดซิลิตร