ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 18.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ เลขที่ 244 หมู่ 3  ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สร้างขึ้นบนที่ดินของแขวงการทางจังหวัดขอนแก่นที่ 1 และสำนักงานธนารักษ์ ในการจัดสรรที่ดิน โดยได้อนุญาตให้สภากาชาดไทย เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ขก.295 บางส่วน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 82.85 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 1 ไร่ จากนายโสภณ  เรืองกิตติกุล เพื่อใช้ในการก่อสร้างพื้นที่จอดรถผู้บริจาคโลหิต รถโรงพยาบาลที่มาใช้บริการเบิกโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ผู้มาติดต่อ ตลอดจนจอดรถบัส และรถตู้ของภาคบริการโลหิตฯ ที่ใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 82.85 ตารางวา ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 4,226 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายงานบริการโลหิตแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เนื่องจากอาคารหลังเดิมเป็นอาคารพาณิชย์ ขนาด 3 คูหา สูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 540 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับการเพิ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการให้รองรับกับปริมาณการส่งตัวอย่างโลหิตตรวจคัดกรอง และการเบิกโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี  จึงจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ เพื่อขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจรในการรับบริจาคโลหิตในสถานที่ และออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ การตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การควบคุมคุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเมื่อมีภัยพิบัติได้ทันท่วงที ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 9 ล้านคน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และมีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย     

          เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2555 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้รับพระราชทาน พระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ใช้ชื่อว่า“อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

          อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้รับการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย สามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตได้มากถึงวันละ 300 คน ด้วยพื้นที่ที่สะอาด กว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายงานแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และได้เข้าใช้สำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่  17 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เป็นต้นมา ซึ่งประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 4,226 ตารางเมตร

          1. อาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย รวม 3,164 ตารางเมตร ประกอบด้วย

               ชั้น 1 : ห้องรับบริจาคโลหิต มีเตียงรับบริจาคโลหิตที่ได้มาตรฐาน จำนวน 12 เตียง  

                           ห้องจ่ายโลหิต ห้องเย็นเก็บรักษาโลหิต ห้องแช่แข็งพลาสมา  

                           ห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ

              ชั้น 2 : ห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต  

              ชั้น 3 : ห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต สำนักงานบริหาร ห้องควบคุมงานระบบของอาคาร  ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม

          2. อาคารหอพัก สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 774.5 ตารางเมตร ประกอบด้วย

               ชั้น 1 : ห้องแช่แข็งพลาสมาสำหรับส่งให้ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ห้องเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และพักเวรพนักงานขับรถ

              ชั้น 2 และ 3 : ห้องพักเจ้าหน้าที่

          3. อาคารซ่อมบำรุง สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 272.5 ตารางเมตร ประกอบด้วย

               ชั้น 1 : ห้องซ่อมบำรุง ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำดี

              ชั้น 2 : ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

          4. อาคารกักกันขยะ ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 15 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเก็บขยะทั่วไป และห้องเก็บขยะติดเชื้อ

          การจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต และตรวจคัดกรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ มีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพออย่างสม่ำเสมอ

 

******************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.