ข้อมูลผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อำนวยการ
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ
รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการและบริหาร
นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิต
และภาพลักษณ์องค์กร
นางสิณีนาฎ อุทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต
นายสาธิต เทศสมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการโลหิต
ส่วนภูมิภาค
ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวฐิติพร ภาคภูมิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการและคุณภาพ
ภก.ดร. นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านผลิตผลิตภัณฑ์
นางปิยวดี วิทยาวิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริหาร
ภก.วดี รุ่งประดับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์

ผังองค์กร

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.