กาชาดชวนถือศีลทำบุญบริจาคโลหิต วันพระใหญ่มาฆบูชา

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตวันพระใหญ่มาฆบูชา ในโครงการ “ถือศีล ทำบุญ บริจาคโลหิต ในวันมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับหนังสือบทสวดมนต์พระราชทานสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เพื่อพระราชทานแก่ผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นมงคลแห่งชีวิต

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆ จนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้านการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลกกำหนดให้การจัดหาโลหิตต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตที่สมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับผิดชอบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 730,000 ยูนิต และส่วนภูมิภาค ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง งานบริการโลหิตฯ 1 แห่ง และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,350,000 ยูนิต โดยการจัดหาโลหิตเพื่อผู้ป่วยที่ยังต้องรักษาด้วยการรับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิตกว่า 77% และอีก 23% ในผู้ป่วยผ่าตัดประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมักต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนและเป็นจำนวนมาก รวมถึงในบางช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการโลหิตเพื่อใช้ในการรักษามีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ “ถือศีล ทำบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญ ร่วมบริจาคโลหิตและรำลึกถึงพระรัตนตรัยที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผู้บริจาคโลหิต จะได้รับหนังสือบทสวดมนต์พระราชทานสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เป็นบทสวดมนต์ เพื่อพระราชทานแก่ผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นมงคลแห่งชีวิต

          ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต รวม 13 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

***********************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.