Username : Password :
        

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต (Phuket Regional Blood Centre)


ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากสภากาชาดฟินแลนด์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. จัดหาโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้เพียงพอแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน
2. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรองรับการเป็น medical hub ของจังหวัดภูเก็ต
3. บริการส่วนประกอบของโลหิตชนิดพิเศษ
4. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหาโลหิตที่เข้ากันได้ยาก
5. เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานบริการโลหิตแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในธนาคารเลือด และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การเป็นเครือข่ายระหว่างภาคฯ และโรงพยาบาล

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 38/193 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน     จันทร์ พุธ ศุกร์     เวลา 08.30-16.30 น.
        อังคาร พฤหัสบดี     เวลา 08.30-20.00 น.
        เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 09.00-15.00 น.
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
38/193 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
email : phuketrbc@yahoo.com
โทร. 076-251178 โทรสาร. 076-250185
© Copyright.Phuket Regional Blood Centre. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution