Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,494,894
  • Unique Visitor: 537,478
  • Your IP: 54.173.237.152
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จึงร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย   ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 26  ประจำปี 2561 (The 26th  Annual Academic Meeting of National Blood Centre 2018)   มีแนวคิดหลักคือ Towards Self Sufficiency in Blood Transfusion Services   ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน     สามย่าน กรุงเทพฯ    เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต  โลหิตวิทยาจากทั่วประเทศ  ได้แก่ แพทย์   พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลทั่วประเทศ  ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตและโลหิตวิทยา ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ความรู้  ประสบการณ์ ตลอดจน นำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการโลหิต   กระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิต สามารถนำเอาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานบริการโลหิตของประเทศ             ทั้งนี้  รูปแบบการประชุม จัดให้มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มในเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และหน่วยงานหลักของประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สาขาบริการโลหิตในกรุงเทพฯ  และส่วนภูมิภาค   การนำเสนอผลงานวิชาการ    นิทรรศการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ด้านงานบริการโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 500 คน  

สื่อประชาสัมพันธ์