Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,494,965
  • Unique Visitor: 537,484
  • Your IP: 54.173.237.152
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

สภากาชาดไทยชวน"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

          นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้จัดโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาล ประจำจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อน้อมนำแนวคิด และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ   โดยเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นประจำทุก 3 เดือน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ สม่ำเสมอ มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ  

            ทั้งนี้  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายภารกิจงานบริการโลหิตของประเทศไทยจากรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508  ให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  จึงต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนัก และมีจิตอาสาที่จะบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อสำรองโลหิตในภาวะปกติและเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง โลหิตบริจาค 1 ยูนิต สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต  โดยสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสมและใช้ได้ตรงตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ  ร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี  ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หรือ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99  ต่อ 1101   

สื่อประชาสัมพันธ์