Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,494,936
  • Unique Visitor: 537,479
  • Your IP: 54.173.237.152
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

กาชาดชวนส่งผลงานประกวดวิดีโอคลิป ส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนรุ่นใหม่ที่รักการสร้างสรรค์ ร่วมประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์วิดีโอคลิป เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจำเป็น ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้-20 กุมภาพันธ์ 2561 นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เป็นโครงการหลักประจำปี 2561โดยได้น้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยให้การบริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในกิจกรรมการทำความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตในโครงการหลักประจำปี 2561 ให้มีการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตว่าเป็นสิ่งจำเป็น และมีความต้องการในทุกวัน ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต โดยโครงการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด ““จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” จึงเป็นกิจกรรมสนับสนุนในโครงการ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้สร้างสรรค์วิดีโอคลิปเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการหลัก ประจำปี 2561 การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นสมาชิกของทีมหนึ่งเท่านั้น จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภทเดียวและส่งได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน รูปแบบการนำเสนอไม่จำกัดว่าจะเป็นวิดีโอคลิปหรือการใช้แอนิเมชั่น และไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 p ในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, WMA, MOV ผู้สนใจส่งใบสมัคร และผลงานประกวดได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และวงเล็บที่มุมซองว่าส่งประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/wRpdgV สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2255 4567 ,0 2263 9600-99 ต่อ 1752,1753

สื่อประชาสัมพันธ์