Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,145,596
  • Unique Visitor: 446,315
  • Your IP: 54.162.163.181
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25ประจำปี 2560  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช The 25th Annual Academic Meeting of National Blood Centre 2017  in Remembrance of His  Majesty King Bhumibol Adulyadej มีแนวคิดหลัก คือ  National Blood Service Towards Thailand 4.0  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยาย Keynote Lectureเรื่อง  Public Health and Blood Transfusion Services in the Era of Thailand 4.0 # การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-24มีนาคม 2560  ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการวิชาการ ในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ปีนี้มีแนวคิดหลัก คือ National Blood Service Towards Thailand 4.0   เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล  ที่นำพาประเทศไปสู่ยุค 4.0 คือ ยุคที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งงานบริการโลหิต จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตัองปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิตให้เกิดประสิทธิผล  ทั้งนี้  ผู้ที่ทำงานด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆของงานบริการโลหิตที่ทันสมัยมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  เสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการโลหิต กระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิต และติดตามนวัตกรรมการบริการโลหิตที่ทันสมัย  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานบริการโลหิตของประเทศ         

ทั้งนี้  มีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ อาทิ ความก้าวหน้างานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และการยกระดับการจัดหาโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ให้มีการดำเนินงานแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตฯความสำเร็จการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นำพลาสมามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด  ได้แก่ Albumin , IVIG และ Factor VIII ทำให้ผู้ป่วยที่จะได้รับโอกาสเข้าถึงยาที่ได้มาตรฐานระดับสากลในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องระบบคุณภาพกับงานธนาคารเลือด โรคอุบัติใหม่ที่พบในประเทศไทย อาทิ ไวรัสตับอักเสบอี  ไวรัสซิกา  ไวรัสอีโบลา เป็นต้น รูปแบบการประชุม จัดให้มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มในเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และ สถาบันการแพทย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ  กระทรวงสาธารณสุข  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย   Health Sciences Authority of Singapore และ National of Hematology and Blood Transfusion of Vietnam  การนำเสนอผลงานวิชาการ  การออกบูธแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ด้านงานบริการโลหิตมากมาย มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลทั่วประเทศ และผู้ที่ทำงานด้านงานบริการโลหิต จากภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 650 คน

สื่อประชาสัมพันธ์