Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,663,906
  • Unique Visitor: 571,659
  • Your IP: 3.90.204.40
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ  ครั้งที่ 27 ประจำปี  2562 the 27th Annual Academic Meeting of National Blood Centre 2019  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร  มีTheme : Driving Transfusion Medicine to Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด จากสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้รับความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตและโลหิตวิทยา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ และเพื่อติดตามนวัตกรรมการบริการโลหิตที่ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิต  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ บรรยายให้ความรู้มากมายมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ  Update Emerging Infectious Diseases : Zika HEV โครงการการตรวจคัดกรองโลหิตผู้บริจาคเพื่อหาเชื้อไวรัสซิกา และไวรัสตับอักเสบอี โดยใช้วิธี NAT เป็นเทคโนโลยีที่มีความไวสูงในการตรวจเชื้อ,หัวข้อ Molecular Aspect in Transfusion Medicine  ความสำคัญของการตรวจทางชีวะโมเลกุล หา Antigen ของระบบหมู่เลือดใน เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด  เป็นต้น
           ภายในงานยังมีการจัดแสดงโปสเตอร์ความก้าวหน้างานวิชาการ และผลงานการวิจัยทางด้านงานธนาคารเลือด และวิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ มากกว่า 70 เรื่อง อาทิ  การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดเลือดแดงแช่แข็ง ให้แก่ผู้ป่วยที่มีหมู่โลหิตหายาก  การคึกษาพฤติกรรมการรับประทานธาตุเหล็กของผู้บริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับวิธีการให้ธาตุเหล็กเสริมหลังจากการบริจาคโลหิต  นอกจากนี้ ยังมีบูธแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิตอีกด้วย

สื่อประชาสัมพันธ์