Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,622,803
  • Unique Visitor: 563,375
  • Your IP: 34.229.76.193
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ วันพุธที่ 20  มีนาคม 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการจัดหาโลหิตของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จัดกิจรรมบริจาคโลหิต ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล กว่า 400 แห่ง  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย ทั้งผู้ให้ และผู้รับโลหิต ซึ่งต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ในปี 2562 2562 ตั้งเป้าหมายการจัดหาโลหิตไว้ที่ 730,000 ยูนิต แบ่งเป็นการจัดหาโลหิตภายในสถานที่ร้อยละ 50 และ    การจัดหาโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่ร้อยละ 50  ซึ่งการจัดหาโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่  ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจากหน่วยงานภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน สถานศึกษา วัด ชุมชน มูลนิธิต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นับได้ว่าทุกหน่วยงานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ปริมาณการจัดหาโลหิตประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  สามารถจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ 

ดังนั้น  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จึงได้จัดการประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2562 หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ วันพุธที่ 20  มีนาคม 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนโครงการ  หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  เป็นโครงการหลักรณรงค์จัดหาโลหิตประจำปี 2562  เพื่อให้ผู้ประสานงานด้านการจัดหาโลหิต มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโลหิต และการบริจาคโลหิต การดูแลผู้บริจาคโลหิต ทำให้ผู้บริจาคโลหิตเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี และเป็นผู้บริจาคโลหิตได้อย่างยั่งยืน   เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่ให้ได้ตามเป้าหมาย  นอกจากนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายการจัดหาโลหิตบริจาคร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประสานงานได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตร่วมกัน   สำหรับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิต  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคโลหิต  การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิต กลยุทธ์การจัดหาผู้บริจาคโลหิตในยุคของสื่อ  Social Media เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเพิ่มขึ้น  เพื่อให้เป็นแนวทางในการเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิต ส่งผลให้มีโลหิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพอ สำหรับผู้ป่วย    ภายในงานยังมีนิทรรศการโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง =ให้โอกาสผู้ป่วย  นิทรรศการความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิต โดยมีผู้ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ  และปริมณฑล เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน   

สื่อประชาสัมพันธ์