Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,663,913
  • Unique Visitor: 571,660
  • Your IP: 3.90.204.40
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ยุทธศาสตร์

 

  1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม
  2. ด้านการให้บริการโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประเทศทั้งในยามสงบและยามวิกฤติ
  3. ด้านการให้บริการโลหิตที่มีมาตรฐานปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลของนานาประเทศที่พัฒนาแล้ว
  4. ด้านการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเป็นที่รับรองโดยทั่วไป
  5. ด้านการพัฒนาการให้บริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ
  6. ด้านการพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศของภูมิภาคในการบริการโลหิต

สื่อประชาสัมพันธ์