Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

 • Site Counter: 2,663,902
 • Unique Visitor: 571,659
 • Your IP: 3.90.204.40
 • Since: 2010-10-07 13:26:26

บริจาคเกล็ดเลือด

การบริจาคเกล็ดเลือด (Single Donor Platelets)

เกล็ดเลือด (Platelets) คือ ส่วนประกอบของโลหิตช่วยทำให้เลือดแข็งตัว และช่วยอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือด  เกล็ดเลือดมีอายุสั้น เก็บได้เพียง  7  วัน ในร่างกายของคนเราจะมีเกล็ดเลือดประมาณ 1- 5 แสนตัว/ลูกบาศก์มิลลิลิตร  ในกรณีที่มีเกล็ดเลือดต่ำจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย 

การบริจาคเกล็ดเลือด  สามารถบริจาคได้ทุก 1 เดือน โดยใช้เครื่องแยกส่วนโลหิตอัตโนมัติ (Cell Separator Device)  ผู้บริจาคจะถูกเจาะเลือดที่แขนข้างหนึ่ง  เครื่องจะปั่นแยกเกล็ดเลือดไว้ โดยคืนส่วนอื่นกลับสู่ร่างกาย  ใช้เวลาบริจาคประมาณ 2 ชั่วโมง  และต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส พร้อมกับมีการเขย่าเบาๆ ตลอดเวลา 

ผู้ป่วยที่ต้องได้รับเกล็ดเลือดในการรักษา  มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้เกล็ดเลือดในการรักษา เนื่องจากไขกระดูกสร้างได้น้อย เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ ลิวคีเมีย  เป็นต้น  รวมทั้ง ผู้ป่วยที่สูญเสียเกล็ดเลือดจำนวนมากจากการเสียเลือด เช่น ผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดหัวใจ ตกเลือดในการคลอด อุบัติเหตุ   เป็นต้น   

คุณสมบัติผู้บริจาคเกล็ดเลือด

 • เพศชายอายุ 18-60 ปี
 • บริจาคครั้งแรก อายุไม่เกิน 50 ปี
 • น้ำหนัก มากกว่า 55 กิโลกรัมขึ้นไป 
 • มีค่าเกล็ดเลือด >2 แสนตัว :โลหิต 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตร
 • เป็นผู้ที่มาบริจาคโลหิตชนิดโลหิตรวม ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน  
 • มีเส้นเลือดที่ข้อพับแขน มองเห็นชัดเจน
 • ไม่กินยาแก้ปวดแอสไพรินก่อนบริจาค 5 วัน 

วัน เวลาทำการบริจาคเกล็ดเลือด

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดรับบริจาคเกล็ดเลือดท่านสุดท้าย เวลา 15.00 น. )

วันอังคาร พฤหัสบดี (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 07.30-19.30 น. (ปิดรับบริจาคเกล็ดเลือดท่านสุดท้าย  เวลา 17.00 น. )

วันเสาร์ – อาทิตย์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-12.30 น.(ปิดรับบริจาคเกล็ดเลือดท่านสุดท้าย เวลา 11.30 น.)

ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

*นัดหมายการบริจาคเกล็ดเลือด  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 -99 ต่อ 1143,1144

สื่อประชาสัมพันธ์