Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,691,591
  • Unique Visitor: 578,062
  • Your IP: 34.229.24.100
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

การแบ่งส่วนงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แบ่งการบริหารงานออกเป็น  13 ฝ่าย และ 3 งาน ดังต่อไปนี้

 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

            มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยแบ่งงานบริหารภายใน ออกเป็น 7 งาน ได้แก่

            1.1 งานเลขานุการผู้บริหาร  มีหน้าที่ ติดต่อนัดหมาย และอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ และประชุม Management Review ตลอดจนการประชุมอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย รวมทั้งดูแลงานห้องสมุด

            1.2 งานธุรการ  มีหน้าที่ รับผิดชอบงานสารบรรณ งานประชุมและจัดเลี้ยง งานพิธีการ งานเลขานุการ ในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย งานเลขานุการชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง และให้ความร่วมมือสนับสนุนกับทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ

            1.3 งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่ เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร บรรจุ แต่งตั้ง การจัดทำทะเบียนประวัติ การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การลาออก การรับบำเหน็จบำนาญ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกาชาดสรรเสริญให้เจ้าหน้าที่ ขอเหรียญกาชาดสมนาคุณให้กับผู้มีอุปการคุณ และการขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ฯลฯ

            1.4 งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่  จัดส่งจดหมาย  อีเมล์ บันทึก ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ จัดเตรียมการประชุมนานาชาติที่จัดร่วมกับองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ จัดรายการฝึกอบรมด้านงานบริการโลหิตให้ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่นๆ โดยประสานงานกับผู้จัดการระบบคุณภาพและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดรายการดูงานให้แก่ชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมกิจการและนำชมงานโดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับรองและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และนำชมสถานที่สำคัญๆ ของประเทศไทย จัดทำหนังสือรายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษ ( Annual Report ) และจัดส่งให้หน่วยงานต่างประเทศ

            1.5 งานจัดซื้อและพัสดุ   มีหน้าที่ จัดซื้อ จัดหา และสั่งทำของด้วยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคาวิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ รวมทั้งการสั่งซื้อของจากต่างประเทศ จัดส่งโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตอุปกรณ์และน้ำยา ให้กับสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ จัดสต็อกสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อจ่ายให้ฝ่ายต่างๆ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่ง

            1.6 งานอาคารและสถานที่   มีหน้าที่ ในงานช่างทุกประเภท และงานซ่อมบำรุงรักษาดูแลงานระบบต่างๆ ของอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตลอดจนงานสวน งานรักษาความปลอดภัย และงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และไฟฟ้าสำรอง ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

            1.7 งานยานยนต์   มีหน้าที่ ดูแลและทำการตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งบริหารจัดรถยนต์ สำหรับใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ และจัดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานประจำวัน

 2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต

               มีหน้าที่วางแผนจัดทำประชาสัมพันธ์ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เผยแพร่ความรู้เรื่องโลหิต และการบริจาคโลหิต วางแผนจัดหาผู้บริจาคโลหิต จัดทำและให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย แบ่งการบริหารงานภายในฝ่ายเป็น 5 หน่วย ได้แก่

            1. งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ วางแผนและดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรงานวิชาการบริการโลหิต โดยผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ให้บริการข้อมูล และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

            2. งานจัดหาผู้บริจาคโลหิต มีหน้าที่ ในการวางแผนจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประสานงานติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานรับบริจาคโลหิต จัดเตรียมหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ทั้งในรูปของรถรับบริจาค หรือการนำทีมงานไปตั้งเตียงรับบริจาคตามพื้นที่ต่าง ๆ จัดหาโลหิตหมู่พิเศษ Rh-negative และโลหิตเฉพาะส่วน ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

            3. หน่วยกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ มีหน้าที่วางแผนจัดกิจกรรมและโครงการพิเศษ ประสานงานจัดทำโครงการหรือกิจกรรมพิเศษด้านการจัดหาโลหิตร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนรณรงค์จัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งภายในสถานที่และหน่วยเคลื่อนที่

            4. งานโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ควบคุมดูแลและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม งานบริหารจัดการข้อมูล ภาพ เสียง และระบบจัดเก็บ

            5. งานโสตทัศนศิลป์ มีหน้าที่ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโลหิต การบริจาคโลหิตและโครงการพิเศษตามวาระโอกาสต่าง ๆ งานผลิต E newsletter และ E annual reportงานควบคุมระบบสื่อสิ่งพิมพ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รวมทั้งจัดนิทรรศการ ตกแต่งสถานที่ และซุ้มพิธีการงานต่าง ๆ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้บริการข้อมูล และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์    

3. ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต

             มีหน้าที่ในการเจาะเก็บโลหิตที่มีคุณภาพ จากผู้บริจาคโลหิตทั้งภายในศูนย์บริการโลหิต และภายนอกสถานที่ โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

            1. การเจาะเก็บโลหิต แบ่งเป็นการดำเนินงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

            1.1 การเจาะเก็บโลหิตภายในสถานที่ เป็นการเจาะเก็บโลหิตจากประชาชนที่เดินทางมาบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดรับบริจาคทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

            (ยกเว้นวันที่ 1มกราคม ของทุกปีจะหยุดทำการประจำปี ) โดยมีเวลาปฏิบัติงานดังนี้

             วันจันทร์  และศุกร์                                            เวลา 08.30-16.30น.

             วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี                                 เวลา 07.30-19.30น.

             วันเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์                            เวลา 08.30-15.30น.              

            1.2 การเจาะเก็บโลหิตภายนอกสถานที่  เป็นการเจาะเก็บโลหิตโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง โดยแบ่งทีมงานในการปฏิบัติงานออกเป็น 7- 10 ทีม  และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆ ปีละ 800-900 หน่วยงาน

            2. งานบริการด้านการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม ด้านการเจาะเก็บโลหิต ให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรด้านงานบริการโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 4. ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต

             มีหน้าที่หลักในการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตของผู้บริจาคตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ แบ่งการบริหารภายในออกเป็น 5  หน่วย ได้แก่

            1. หน่วยตรวจหมู่โลหิต  ทำหน้าที่ ตรวจหาหมู่โลหิตระบบ ABO และระบบ Rh ในโลหิตของผู้บริจาคและตัวอย่างโลหิตโรงพยาบาลหรือสถาบันต่างๆ ที่ส่งมาตรวจ  และตรวจคัดกรองหาแอนติบอดีของหมู่โลหิตต่าง ๆ ในโลหิตของผู้บริจาค  

            2. หน่วยตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิต  ทำหน้าที่ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคที่ติดต่อทางโลหิตในโลหิตของผู้บริจาคและตัวอย่างโลหิตจากโรงพยาบาล โดยวิธีน้ำเหลืองวิทยา ( Serology )  ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองหาโลหิตที่ติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส เพื่อคัดแยกโลหิตที่ติดเชื้อหรือผลการตรวจที่ไม่ปกติ และส่งทำลาย  

            3. หน่วยตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีชีวโมเลกุล  ทำหน้าที่ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคที่ติดต่อทางโลหิตโดยวิธีชีวโมเลกุลระดับโมเลกุล NAT ( Nucleic Acid Amplification Technology )  สำหรับเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัสตับอักเสบซี  ไวรัสเอชไอวี  และซิฟิลิส   

            4. หน่วยแจ้งผลการตรวจโลหิตและให้คำปรึกษา  ทำหน้าที่ ติดตามผู้บริจาคดลหิตที่ผลตรวจโลหิตผิดปกติ ให้มารับการเจาะตรวจซ้ำ เพื่อยืนยันผล และทำหน้าที่แจ้งผลการตรวจโลหิตให้แก่ผู้บริจาคโลหิต และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ หรือมีผลการตรวจไม่ปกติแจ้งผลการตรวจโลหิตให้แก่ผู้บริจาคโลหิต

 5. ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต 

          มีหน้าที่ ในการผลิตส่วนประกอบโลหิตให้กับหน่วยจ่ายโลหิต เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตส่วนประกอบโลหิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดโลหิตแดง ประเภทเกล็ดโลหิตและเม็ดโลหิตขาว และประเภทพลาสมาแช่แข็ง นอกจากนี้ยังทำการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักศึกษา ที่ทำงานและสนใจงานด้านงานบริการโลหิต โดยแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่

            1. หน่วยผลิตส่วนประกอบโลหิต ทำหน้าที่

            1.1 ตรวจรับโลหิตที่เจาะเก็บได้ทั้งภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และหน่วยเคลื่อนที่

            1.2 ผลิตส่วนประกอบโลหิตชนิดต่าง ๆ จากโลหิตบริจาค

            1.3 จัดเก็บส่วนประกอบโลหิตที่ผลิตได้ในอุณหภูมิที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

            2. หน่วยตรวจติดตามคุณภาพส่วนประกอบโลหิต ทำหน้าที่

            2.1 ตรวจสอบส่วนประกอบโลหิตที่ผลิตขึ้น โดยคัดแยกส่วนประกอบโลหิตที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติออก ก่อนนำส่วนประกอบโลหิตที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติส่งไปยังฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์

            2.2 สุ่มและตรวจสอบตัวอย่างส่วนประกอบโลหิตระหว่างการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต

            2.3 สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตทุกชนิด รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิต

            2.4 ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพ

 6. ฝ่ายผลิตน้ำยาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑ์เซลล์

            มีหน้าที่ ผลิตน้ำยาแอนตีซีรัม และเซลล์มาตรฐานต่างๆ สำหรับตรวจหมู่โลหิต เพื่อใช้ในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจำหน่ายให้แก่ประเทศใกล้เคียง เช่น ลาว กัมพูชา ในราคาต้นทุน ในการศึกษา วิจัย พัฒนาต่อไป แบ่งการบริหารงานภายในฝ่ายเป็น 3 หน่วย ได้แก่

            1. หน่วยเพาะเลี้ยงเซลล์ มีหน้าที่ ผลิตน้ำยาแอนติซีรัม แบ่งออกเป็น การผลิต Monoclonal antibody เป็นการเพาะเลี้ยงเซลล์จาก 2 แหล่ง คือ ผลิตจากหนู ซึ่งจะได้ Anti-A, Anti-A1, Anti-B และ Anti-A,B  และผลิตจากคนซึ่งจะได้ Anti-D, Anti-E และ Anti-C

            2. หน่วยผลิตเซลล์มาตรฐาน มีหน้าที่ ผลิต Polyclonal Antibody เป็นการฉีดเม็ดเลือดแดงของคนเข้าสู่สัตว์ทดลอง เพื่อให้สร้าง Antibody ซึ่งจะได้ Anti-human Globulin Serum, Anti-M และ Anti-N และการผลิต Anti-H ซึ่งได้จากสกัดเมล็ด Ulex europaeus การผลิตเซลล์มาตรฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจหมู่โลหิต การผลิตน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

            3. หน่วยสนับสนุน มีหน้าที่ กรอง บรรจุ และจ่ายผลิตภัณฑ์ เตรียมเครื่องมือและขวดบรรจุต่างๆ และเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง

 7. ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต

            มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเตรียมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นอนุพันธ์ของพลาสมา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

            1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกพลาสมาโปรตีนออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ มี 2 ชนิดคือ Human Albumin 20 % ใช้สำหรับรักษาโรคที่ขาดโปรตีนและปริมาตรของเหลวในหลอดเลือดน้อยและอิมมูโนกลอบูลินแบบเฉพาะ ซึ่งเป็นชนิดที่ประกอบด้วยภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคจำนวนมาก เพื่อใช้รักษาและป้องกันโรคต่างๆ

            2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันโรคภาวะเลือดออกง่ายและหยุดยากทางพันธุกรรม ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย และใช้ในการผ่าตัดเพื่อห้ามเลือดเฉพาะที่เกือบทุกอวัยวะ

 8. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

            มีหน้าที่ รับผิดชอบงาน ดังนี้

            1. ควบคุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ โลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ น้ำยาป้องกันโลหิตแข็งตัวในถุงบรรจุโลหิต ผลิตภัณฑ์แอนติซีรัมและเซลล์ น้ำกลั่นสำหรับฉีด ขวดปราสจากเชื้อ น้ำเกลือ NSS น้ำยาคอปเปอร์ซัลเฟต น้ำยา Hibitane tincture และ 70 % Alcohol

            2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ วัสดุสำหรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้านเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ

            3. ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมความสะอาดของสถานที่ผลิต

            4. งานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

            5. อนุมัติผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และประเมินเอกสารบันทึกรุ่นการผลิต

            6. อนุมัติใช้วัตถุดิบสำหรับผลิต และวัสดุสำหรับบรรจุ

            7. สอบเทียบ ( Calibration ) เครื่องมือภายในฝ่ายควบคุมคุรภาพและภายนอกฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

            8. จัดทำแผนการตรวจสอบความถูกต้องวิธีการตรวจวิเคราะห์ของฝ่ายควบคุมคุณภาพ และร่วมกับฝ่ายผลิตตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต ( Process validation )

            9. งานทะเบียนตำรายา หนังสือรับรองรุ่นผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

            10. ศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

 9. ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

            มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ สำหรับใช้ในงานเจาะเก็บโลหิต ดังนี้

            1. งานผลิตถุงบรรจุโลหิต ผลิตถุงบรรจุโลหิตชนิดและขนาดต่างๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสำหรับใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตทั่วประเทศ

            2. งานเตรียมอุปกรณ์และน้ำยา

            2.1 งานเตรียมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้แก่

            - ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้กับห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น หลอดเก็บ ตัวอย่างดลหิต สไลด์ ไปเป็ต

            - เตรียมอุปกรณ์ Sterile เช่น หลอดเก็บตัวอย่างโลหิต ผ้าก๊อซ / สำลี ขวดปราศจากเชื้อบริการนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ให้กับฝ่ายต่างๆ

            2.2 งานเตรียมน้ำยา สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิต แห่งชาติ  และสาขาบริการโลหิต ได้แก่

            - เตรียมน้ำยาคุณภาพระดับต่างๆ ได้แก่ น้ำอ่อน น้ำบริสุทธิ์ น้ำกลั่น และน้ำกลั่นสำหรับฉีด

            - เตรียมน้ำยา non- Sterile เช่น น้ำยาคอปเปอร์ซัลเฟต น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ

 10. ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์

            ทำหน้าที่ บริหารจัดการปริมาณโลหิตและส่วนประกอบโลหิตทุกชนิด ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเตรียมขึ้น เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

 11. ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ

            มีหน้าที่ จัดหาโลหิตที่เข้ากันได้ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรับโลหิตให้กับธนาคารเลือดของโรงพยาบาล ทั่วประเทศ รับบริจาคพลาสมาและเกล็ดเลือดจากผู้บริจาครายเดียว ตรวจคัดกรองแอนติบอดี้ต่อ HLA และเกล็ดเลือดการตรวจ HLA ในกลุ่มผู้ป่วยปลุกถ่ายไต และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การตรวจในผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต รับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก และรับบริการจัดหาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ โดยแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้

            1. หน่วยห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ทำหน้าที่ บริการตรวจหาชนิดของ atypical antibody ตรวจ RBC. Antigen typing ของผู้บริจาคโลหิต ตรวจสอบ Specimen ตรวจเลือดที่มีปัญหาในการทำ Crossmatch ให้กับผู้ป่วยและจัดหาโลหิตหมู่พิเศษให้กับผู้ป่วยที่มี Atypical antibody ให้กับโรงพยาบาล

            2. หน่วยห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตขาว ทำหน้าที่ บริการตรวจ HLA Typing ระหว่างผู้ป่วยกับผู้บริจาค เพื่อการปลุกถ่ายไตและไขกระดูก โดยการตรวจ HLA typing เพื่อการปลุกถ่ายไต จะตรวจ HLA class I และ HLA class II ตรวจการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อของผู้บริจาคกับผู้ป่วย ตรวจ Antibody ของผู้ป่วย ส่วนการตรวจ HLA typing เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก จะตรวจ HLA typingระหว่างผู้ป่วยและผู้บริจาค และรับสมัครอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อขึ้นทะเบียน และตรวจ HLA typingโดยเทคนิค PCR-SSO ในอาสาสมัคร เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลต่อไป คัดเลือกผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก ตามคุณสมบัติ และทำการแช่แข็ง และตรวจหา Infection markers, CD34, Sterility test, Hb typing, ABO group, CBC และ Viability cell ตลอดจนตรวจ HLA typing เพื่อเก็บในฐานข้อมูลตรวจ Platelet antibody screening โดยเทคนิค MACE ในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

 12. ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต

            มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบด้านข้อมูลสถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนผู้บริจาคโลหิตและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและข้อมูล แบ่งการบริหารงานในฝ่ายออกเป็น 5 หน่วยดังนี้

            1. หน่วยคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ พัฒนา ปรับปรุง ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วางระบบตรวจสอบ งานประมวลผลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พร้อมรองรับการดำเนินการต่างๆ ภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

            2. หน่วยสถิติ มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายโลหิต จัดเก็บสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติของผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลโลหิตและส่วนประกอบ รวมทั้งการติดเชื้อและจำหน่ายทิ้ง จัดทำรายงานทางสถิติด้านต่างๆ

            3. หน่วยทะเบียนผู้บริจาคโลหิต มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนผู้บริจาคโลหิต

            4. หน่วยทะเบียนสาขาบริการโลหิต มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนการรับ-จ่ายโลหิต ของสาขาบริการโลหิต และทำทะเบียนผู้บริจาคโลหิต

            5. หน่วยธุรการและงานพระราชพิธี มีหน้าที่ จัดงานพระราชพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกและเหรียญกาชาดสมนาคุณฯ โดยการจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและเหรียญสมนาคุณ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

 13. ฝ่ายการเงินและบัญชี

            มีหน้าที่ จัดตั้งงบประมาณ ควบคุมบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งเป็นงบ งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของสภากาชาดไทย รับเงินรายได้ทุกประเภท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุน เสนอผู้บริหารเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

 14. งานประสานงานวิชาการ

            ทำหน้าที่ จัดทำโครงการ ประสานงานโครงการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การสัมมนาต่างๆ ทั้งภายในศูนย์บริการดลหิตแห่งชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ จัดทำวารสารวิชาการ รายงานประจำปี ฉบับภาษาไทย งานบริการค้นคว้าวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และผู้สนใจ

15. งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน

            มีหน้าที่ รับบริจาคส่วนประกอบโลหิต เกล็ดโลหิต เม็ดโลหิตแดง และพลาสมา จากผู้บริจาครายเดียว ฉายแสงส่วนประกอบโลหิต และเจาะเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเลือดให้แก่ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

        1. งานรับบริจาคพลาสมา   

- งานชักชวน คัดกรอง ให้ข้อมูล และประสานงานผู้บริจาคโลหิตที่สนใจเข้าโครงการบริจาคพลาสมา

- งานขึ้นทะเบียนและเตรียมผู้บริจาคพลาสมารายใหม่ ( เจาะเลือด ฉีดวัคซีน )

- งานรับบริจาคพลาสมารายเก่าและฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 3 เดือน

       - งานรับบริจาคพลาสมา และดูแลผู้บริจาค

       - งานบันทึกข้อมูลการบริจาครายเก่า รายใหม่เข้าระบบ พิมพ์เบอร์โลหิตปิดถุง

       - งานตรวจสอบคุณภาพและบันทึกชนิดผลิตภัณฑ์พลาสมา และเก็บตัวอย่างส่งฝ่ายควบคุมคุณภาพ

      - งานติดตามและตรวจสอบผลภูมิ (Anti-HBs)  และ total protein  ดูแลให้แนะนำผู้มีผลผิดปกติ

       - งานบันทึก  พิมพ์ฉลากปิดผลิตภัณฑ์และตรวจสอบพลาสมา  ทำสต็อกจัดเก็บ

       - งานบันทึก และส่งมอบพลาสมาให้ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต

       2. งานรับบริจาคส่วนประกอบโลหิต (เกล็ดเลือด  เม็ดโลหิตแดง  เม็ดโลหิตขาว)

          - งานชักชวน  ซักประวัติคัดกรอง บันทึกทำข้อมูลประวัติผู้บริจาค

          - งานเจาะเลือดและตรวจนับค่าความเข้มข้นของส่วนประกอบโลหิต (CBC) และปั่นเพื่อดูสีพลาสมา และบันทึกผล

         - งานรับบริจาค  และดูแลผู้บริจาคโลหิตเฉพาะส่วน

         - งานรับสั่งจองและจัดสรรเกล็ดเลือด เม็ดโลหิตขาว และเม็ดโลหิตแดงให้กับโรงพยาบาลต่างๆ  และบันทึกเปิด order เพื่อเก็บเงินค่าบริการ

         - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต,ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ, ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์,และโรงพยาบาลต่างๆ

        - งานฉายแสงส่วนประกอบโลหิต และคิดค่าใช้จ่าย

        - งานกรองเม็ดโลหิตแดง และเก็บตัวอย่างเลือดส่งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

       - งานลงทะเบียนชนิดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จเข้าระบบ  พิมพ์ฉลากปิดผลิตภัณฑ์

      - งานตรวจสอบ และบันทึกฝากจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลและส่งต่อหน่วยจ่ายโลหิต  หรือหน่วยงานภายในศูนย์ฯ

      - งานเจาะเลือดผู้บริจาคและญาติเพื่อเตรียมเกล็ดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้เกล็ดโลหิต

      3. งานเจาะเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

      - งานลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลการบริจาคผู้รับบริการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

     - งานรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต  และดูแลผู้บริจาค / ผู้ป่วย

     - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

     4. งานบริการอื่นๆ

          - งานฉายแสงส่วนประกอบโลหิต

         - งานเจาะเก็บเลือดสำหรับ HLA panel 

 16. งานประสานงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

            มีหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ของศูนย์บริการโลหิตกับภาคบริการโลหิต 12 แห่ง  ดังนี้

            - ประสานงานกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติในการจัดทำแผนจัดซื้อ / จัดจ้างประจำปีงบประมาณ

            - ประสานงานและติดตามการเบิก-จ่าย , รับ-ส่ง วัสดุอุปกรณ์ น้ำยา

            - ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน การดูงานฝ่ายต่างๆ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

            - ประสานงานการจัดทำแผนการทำ Calibration, Validation และการบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

            - จัดทำสถิติ สรุปข้อมูล การดำเนินงานต่างๆ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง

  

สื่อประชาสัมพันธ์